Algemene boekingsvoorwaarden

Van de bij ONLY MODEL MANAGEMENT aangesloten modellen, visagisten en stylisten, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24436265

download these terms as a PDF file

Artikel 1: Algemeen

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsovereenkomsten tussen een opdrachtgever en door Only Model Management gerepresenteerde (foto)modellen, visagisten of stylisten (verder “model(len)”), en prevaleren ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Only Model Management is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

Artikel 2: Boekingen

2.1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het model, dan wel de namens het model optredende agent, te weten Only Model Management. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een overeengekomen boekingsdatum (verder “boekingsdatum”) en het afstaan van publicatierechten voor een overeengekomen termijn aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Only Model Management voor verleende diensten door het model en Only Model Management. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Only Model Management met het model verbindt (verder “boeken”) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder “factuurbedrag”). Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door Only Model Management gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf als de toeslagen.

2.2 Het factuurbedrag is de som van de modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalties, standaard vergoedingen en bijzondere toeslagen, de reistijd en de agencyfee van 20% welke berekend worden over de modelfee en reistijd van het model.

2.3 Modellen kunnen geboekt worden per hele dag, halve dag of per uur.

Artikel 3: Standaardtarieven

3.1 Periodiek maakt Only Model Management de door de modellen vastgestelde standaard tarieven bekend. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van Only Model Management, zijn de standaard tarieven bindend.

3.2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor verrichte werkzaamheden en publicatierechten. Daaronder worden verstaan:

 1. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft, staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
 2. Halve dag tarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13.00 uur, dan wel aan te vangen na 14.00 uur.
 3. Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt steeds een toeslag van EUR 25,-- berekend.

3.3 Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.

3.4 De opdrachtgever is verplicht mededeling te doen aan Only Model Management wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

3.5 Indien de werkzaamheden ter voorbereiding van opnames zoals repetities en doorpassen en dergelijke niet langer dan 2 uur in beslag nemen, geldt de helft van het standaarduurtarief. Daarna wordt het volle standaarduurtarief in rekening gebracht.

Artikel 4: Toeslagen

4.1 In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de gepubliceerde standaardtarieven door de modellen de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief:

 1. voor werkzaamheden tussen 24.00 en 08.00 uur bedraagt de toeslag twee maal het standaardtarief;
 2. bij naaktopnamen bedraagt de toeslag minimaal een half standaard dagtarief, daarboven komt een toeslag welke 100% van het standaardtarief bedraagt;
 3. voor lingerie en/of ondergoed opnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief;
 4. voor gebruik in andere landen tarieven op aanvraag;
 5. voor billboards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays etc.: tarieven op aanvraag;
 6. voor commercials op de Nederlandse zenders, zoals RTL: 4&5&7, Net 5, TMF, SBS 6, Veronica en buitenlandse zenders tarieven op aanvraag;
 7. indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag met een inflatiecorrectie van 5%, tezamen 105%, de publicatierechten voor nog een jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode;
 8. indien de onder artikel 3 lid 3 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage;
 9. indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.

4.2 De opdrachtgever is verplicht mededeling te doen aan Only Model Management voor wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Artikel 5 Bijzondere toeslagen

5.1 Voor de afwijkingen van het gebruik als genoemd in artikel 3 lid 3 en/of artikel 4, moeten terzake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via Only Model Management). Het model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag, met name voor het gebruik van:

 1. cd-hoezen, boekomslagen, kalenders, stickers, displays, etc.:
 2. verpakkingen;
 3. bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen;
 4. video/tv/film/CD-I opnamen, of andere nieuwe opnamemedia; bij de voor tv-commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag enkel indien deze afwijkt van hetgeen in artikel 4 lid 1 onder f staat vermeld;
 5. live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor tv/video bestemd;
 6. exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst;
 7. campagnes langer dan 12 maanden;
 8. internet;
 9. hierboven niet genoemde media/tot op heden nog onbekende media;
 10. meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking in een tv-commercial;
 11. omzetting van het ene medium in een ander medium;
 12. meer dan één onderwerp van het materiaal.

5.2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Only Model Management wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model (via Only Model Management).

Artikel 6 Reizen

6.1 Voor de reistijd, te berekenen vanaf Rotterdam naar de opnamelocatie in Nederland, wordt 50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een afronding naar hele uren. Bij een hele dagboeking wordt geen reistijd in rekening gebracht, evenmin bij boekingen in Rotterdam en Amsterdam.

6.2 Indien de werkzaamheden buiten Rotterdam worden verricht, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas van de NS, althans in geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden vergoed; althans in geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook de gemaakte taxikosten te vergoeden.

6.3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.

6.4 Voor reisdagen wordt 50% van dagtarief in rekening gebracht.

6.5 Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

6.6 Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Only Model Management factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de aangegeven rekening van Only Model Management onder vermelding van het factuurnummer.

7.2 Ingeval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden – onverminderd opdrachtgever’s gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in artikel 11 – de buitengerechtelijke kosten tussen partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig gefixeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.

7.3 Indien de betalingstermijn is verstreken zijn het model en/of Only Model Management, onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand, of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.

7.4 Alle kosten welke door het model en/of Only Model Management worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Only Model Management, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Voornoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 70,-- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.

7.5 Indien er door het model en/of Only Model Management kosten, (buiten)gerechtelijke of andere terzake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.

7.7 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

7.8 Het model wordt pas voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Het model is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn of haar aangifte(n) en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen. Opdrachtgever en model vrijwaren Only Model Management voor alle aanspraken welke de Belastingdienst, de bedrijfsvereniging en/of de uitkeringsinstanties eventueel jegens Only Model Management zou blijken te willen doen gelden.

Artikel 8 Opties

8.1 Het model kan via Only Model Management aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht (verder “optie”) verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging.

8.2 Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

8.3 Commerciële opdrachten krijgen altijd prioriteit boven niet betaalde opdrachten, testen en vrij werk. Als een model deelneemt aan voornoemde opdrachten mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden of publicaties worden gebruikt zonder toestemming van Only Model Management. Bij onbetaalde opdrachten komen onkosten, zoals reiskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 “Mooi-weer boekingen”

9.1 Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder “mooi-weer boeking”), dan kan een dergelijke boeking één maal kosteloos worden geannuleerd.

9.2 Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is 50% van het factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

9.3 Bij een derde annulering is 100% van het factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering(en).

Artikel 10 Annuleringen

10.1 Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd.

Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.

10.2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.

Artikel 11 Boetebeding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van het model en Only Model Management een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien het model de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van Only Model Management tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan Only Model Management niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.

12.2 De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boeking)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Only Model Management.

12.3 De opdrachtgever is verplicht om zich adequaat te verzekeren en zich adequaat verzekerd te houden voor al hetgeen waarvoor opdrachtgever op grond van de boekingsovereenkomst aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 13 Derden

13.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeenkomst niet overtreffen, behoudens zijn/haar voorafgaande, schriftelijke toestemming (via Only Model Management).

13.2 Bij overtreding van het eerste lid verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

13.3 Naast de in lid 2 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van lid 1.

13.4 Opdrachtgever verbindt zich jegens het model onder verbeurte van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met (een) derde(n) te sluiten overeenkomst, als bedoeld in lid 1, een boeteclausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde(n) direct verschuldigd aan het model.

13.5 Alle betalingen van de boetes verlopen via Only Model Management die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 Voor zover Only Model Management voor de uitvoering van de opdracht (mede) afhankelijk is van al dan niet door haar ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derde niet aan Only Model Management toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede, doch niet uitsluitend verstaan te worden het niet verschijnen van een model wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden in goed overleg met de opdrachtgever een gelijkwaardige vervanging te regelen.

Artikel 15 Exclusiviteit

15.1 Het is de opdrachtgever dan wel het model niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring en buiten medeweten van Only Model Management, na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 5 maal het bedrag dat betaald had dienen te worden aan Only Model Management indien de contracten via Only Model Management waren gesloten, onverminderd het recht van Only Model Management op volledige schadevergoeding.

15.2 De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een model. Indien de opdrachtgever dat wenst, dienen daarover vooraf bindende afspraken schriftelijk met Only Model Management te worden vastgelegd, inclusief de daaraan verbonden overeengekomen bijzondere bedragen.

Artikel 14 Geschillenregeling

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met het model gesloten (boekings)overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.

namens de modellen,

Only Model Management,
registered in Rotterdam at the Chamber of Commerce under number 24436265